Raporty bieżące

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Kerdos Group S.A. w upadłości („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017 z dnia 04.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2017 z dnia 07.09.2017r. , podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.02.2018r. pozyskał informację o nadaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie klauzuli prawomocności postanowieniu w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 24.01.2018r.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Syndyk Kerdos Group S.A. w upadłości (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2018 roku.
I. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 25 maja 2018 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 23 listopada 2018 r.
II. Raport półroczny:
- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 27 września 2018 r.
III. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok: 27 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.
- na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2017 roku zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.
- na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za ten okres zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie upadłości Emitenta

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _dalej "Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie upadłości Emitenta. Dalsze informacje będą mogły zostać udostępnione po otrzymaniu ww. postanowienia.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Złożenie do Sądu Rejestrowego wniosku o scalenie akcji Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 oraz 33/2017 Emitent informuje, iż po skompletowaniu dokumentacji wniosek o rejestrację scalenia akcji został w dniu dzisiejszym złożony we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym.

Jednocześnie Emitent zwraca się również do Akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych, tak aby posiadana liczba akcji Spółki w dniu scalenia, stanowiła krotność liczby czterdzieści. Celem powyższego jest zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Emitenta, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Korekta raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 r. Przedmiot i charakter dokonanej korekty:

1. Sprawozdanie skonsolidowane GK Kerdos Group SA - korekta dotyczy:
• ujawnienie zgodnie z par. 39 lit a_ MSSF 7 "Instrumenty finansowe" analizy wymagalności zobowiązań finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, z uwzględnieniem także zobowiązań innych niż zobowiązania tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek - z uwzględnieniem par B11 MSSF 7 dotyczących ustalenia odpowiedniej ilości przedziałów czasowych,
• ujawnienie, zgodnie z par 39 lit c_ MSSF 7 opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności, z uwzględnieniem par 32A MSSF 7 dotyczącego uzupełniania informacji ilościowych informacjami jakościowymi
• ujawnienie, zgodnie z par B11E w zw. z par 39 lit c_ MSSF 7 analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności
• ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego zgodnie z par 36 lit c_ oraz par 37 MSSF 7 wymagających zamieszczenia w sprawozdaniach finansowych informacji na temat aktywów finansowych, które nie są nia przeterminowane, ani w przypadku których nie stwierdzono utraty wartości oraz odpowiednio ujawnienia analizy wiekowej przeterminowanych aktywów finansowych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości oraz analizy składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości,
• prezentacja i oznaczenie sumy cząstkowej w rachunku zysków lub strat zgodnie z par. 85 A lit. b_ MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" w sposób, który sprawia, że pozycje z których składa się suma cząstkowa, są jasne i zrozumiałe
2. Sprawozdanie z działalności: dodano informację o zasadach ładu korporacyjnego

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kerdos_Group_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2016.pdf
Kerdos_Group_Sprawozdanie_Zarzadu_2016_-_korekta_z_ladem_korporacyjnym.pdf

Korekta raportu okresowego - Jednostkowgo Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok

Zarządca Kerdos Group S.A. _"Spółka", "Emitent"_ w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego - Jednostkowego Raportu Rocznego za 2016 r.
Przedmiot i charakter dokonanej korekty:
1. Sprawozdanie Finansowe: Korekta dotyczy omyłki pisarskiej w tabeli RZIS "koszty sprzedanych produktów za okres 01.01.2016-31.12.2016r." była kwota 11 053tys.zł, powinna być 0
2. Sprawozdanie z działalności - dodano informacje o zasadach ładu korporacyjnego.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kerdos_Group_Raport_roczny_2016-Korekta.pdf
Kerdos_Group_Sprawozdanie_Zarzadu_2016_-_korekta_z_ladem_korporacyjnym.pdf

Zmiana składu organów spółek zależnych

Kerdos Group S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku Pan Romuald Kalyciok, Członek Zarządu Spółki zależnej Emitenta Dayli Polska Sp. z o. o. _"Dayli"_ złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 30 czerwca 2017 roku. W uzasadnieniu rezygnacji wskazane zostało, iż postępowanie sanacyjne, które z dniem dzisiejszym zostało prawomocnie umorzone nie przyniosło żadnej poprawy w finansach tej Spółki. Wręcz przeciwnie, spotęgowało jej regres finansowy do tego stopnia, że nie jest możliwe uzdrowienie jej działalności. Ponadto wskazano na trudność w pogodzeniu pełnienia funkcji Członka Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. oraz funkcji Prezesa Zarządu w innych spółkach.
Pan Romuald Kalyciok był Członkiem Zarządu Dayli od dnia 4 grudnia 2015 roku.
Jednocześnie Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację, że w spółce zależnej Mega Trade Dystrybucja Sp. z o. o. _"Mega Trade"_ pan Romuald Kalyciok, którego kadencja, jako Członka Zarządu upłynęła w dniu 30 czerwca 2017 roku, nie będzie ubiegał się o stanowisko Członka Zarządu na kolejną kadencję.
Pan Romuald Kalyciok był Członkiem Zarządu Mega Trade od dnia 21 grudnia 2015 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Kerdos Group SA w restrukturyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2017, Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęto uchwały numer 10 i 11 dotyczące scalenia akcji w stosunku 40:1. Podjęcie wyżej wymienionych uchwał upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności zmierzających bezpośrednio i pośrednio do scalenia akcji Emitenta – a w konsekwencji wyeliminowania przyczyn kwalifikowania Spółki na Liście Alertów.
Emitent będzie na bieżąco publikował raporty bieżące o kolejnych najważniejszych czynnościach podejmowanych w związku z realizacją procesu scalenia akcji Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kerdos Group S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 29 czerwca 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

I_ Pan Romuald Kalyciok bezpośrednio oraz przez spółkę Polska Ekologia sp z o.o. z siedzibą w Raciborzu – 5.273.905 akcji i głosów, co stanowi:
1_ 9,00% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach ogółem
2_ 84,93% udział w reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki i głosach ogółem
II_ Pan Marcin Bogdan – 934.800 akcji i głosów, co stanowi:
1_ 1,59% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach ogółem
2_ 15,05% udział w reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki i głosach ogółem

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonano następującej zmiany Statutu:

-dotychczasowy §5 o brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58609786,00 _pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć_ złotych i dzieli się na 2 138 125 _dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć_ akcji serii A1 o numerach od 1 do 2138 125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2138 126 do 3538 125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3538 126 do 10614 375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10 614 376 do 21228750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21228 751 do 23351 624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G 00 000 001 do G 16000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10000 000, 5 328 162 akcji serii J o numerach J 0 000 001 do J 5 328 162.
2.Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00zł _jeden złoty_.

Otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 976,00 _pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć/100_ złotych i dzieli się na 1 465 244 _jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery_ akcji serii A.
2.Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4,00 zł _cztery złote_.

Tekst jednolity zmienionego Statutu przekazuje się w załączeniu.

Inne uregulowania

Tekst_jednolity_statutu_Kerdos_20170629.pdf

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji na nową kadencję

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 29 czerwca 2017r. podjęło uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres nowej 3-letniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Zbigniew Sienkiewicz, Pani Joanna Sadowska, Pani Monika Czekała, Pani Bogumiła Górska, Pan Andrzej Piąty. Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zyciorysy_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tresc_Uchwal_ZWZA_20170629.pdf

Otrzymanie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 26/2017, Zarządca Kerdos Group SA w restrukturyzacji _dalej również: "Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych _dalej "Sąd"_ w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta Dayli Polska Sp. z o. o. _"Dayli"_.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż analizując sytuację majątkową Dayli, w oparciu o poczynione ustalenia faktyczne, Sąd doszedł do przekonania, że Dayli nie dysponuje de facto majątkiem koniecznym dla sfinansowania kosztów postępowania upadłościowego o których mowa w art. 230 ust. 1 Prawa Upadłościowego, a które wstępnie zostały oszacowane na kwotę przekraczającą 2mln.złotych. Zgodnie z dokonaną szacunkową wyceną, łączna wartość majątku Dayli na dzień złożenia sprawozdania _15 maja 2017r._ wynosiła 1.572.646,55zł, i co więcej do tej wstępnej wyceny należy podchodzić z dużą ostrożnością, licząc się chociażby w przypadku środków trwałych z redukcją wysokości zakładanej kwoty o 50%. Dodatkowo Dayli nie dysponuje w istocie w istocie żadnymi środkami pieniężnymi, które pozwoliłyby pokryć nawet te pierwsze znaczne koszty, procesu upadłościowego.
Sąd doszedł również do wniosku, iż zgromadzony w sprawie materiał nie daje podstawy do rozwiązania dłużnika bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Aby można było rozwiązać podmiot bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego musi zachodzić jednoczesność braku prowadzenia działalności gospodarczej oraz brak zbywalnego majątku spółki dłużnika. Skoro z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego wynika, że działalność gospodarcza dłużnika została wygaszona, ale dłużnik jest w posiadaniu zbywalnego majątku, w tym rzeczowego, to w niniejszej sprawie jest wykluczona możliwość rozwiązania Dayli bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 25d ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działania podjęte przez Zarząd Kerdos Group SA zmierzające do usunięcia przesłanek do kwalifikacji na liście alertów

W nawiązaniu do uchwały nr 322/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Kerdos Group SA _dalej "Emitent", "Spółka"_ z powodu zakwalifikowania akcji Spółki po raz szósty na Listę Alertów ze stały niski poziom kursu akcji oraz w konsekwencji konieczności przedstawienia programu naprawczego, wskazującego działania jakie zamierza podjąć Spółka w celu ograniczenia wyżej wymienionego kursu przedstawia się następujący plan działań naprawczych: .
Przyczyną niskiej wyceny akcji _poniżej 10 groszy_ kwalifikującej akcje Spółki Kerdos Group SA na Listę Alertów jest wartość nominalna akcji na poziomie jednego złotego. W związku z powyższym planuje się przeprowadzenie operacji scalenia akcji według poniższego harmonogramu:
W dniu 02 czerwca 2017 Zarząd Spółki Kerdos Group S.A. _KERDOS_ ogłosił w formie raportu bieżącego nr 25/2017 projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego odbycie zaplanowane zostało na dzień 29 czerwca 2017r. Wśród ogłoszonych projektów uchwał znajduje się projekt uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
Powyższy projekt uchwały przewiduje dokonanie scalenia akcji Emitenta w stosunku 40:1, co zgodnie z treścią Uchwały Nr 322/2017 Zarządu Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _GPW_ z dnia 30 marca 2017 w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, skutkowałoby niekwalifikowaniem papierów wartościowych Emitenta do segmentu Lista Alertów.
Podjęcie wyżej opisanej uchwały będzie upoważniało Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności zmierzających bezpośrednio i pośrednio do scalenia akcji Emitenta w ten sposób, że 40 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych _kwota po obniżeniu wartości nominalnej_ zostanie wymienionych na 1 akcję Emitenta o wartości nominalnej 4,00 _słownie: cztery_ złotych w szczególności do:
a_ wyznaczenia dnia _dzień referencyjny_, według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia _scalenia_ powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
b_ wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia _połączenia_ akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
c_ dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Emitenta deklaruje, iż niezwłocznie po powzięciu właściwych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwróci się o rejestrację powyższych zmian w właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym - Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Po rejestracji wspomnianego dokumentu Zarząd bezzwłocznie podejmie właściwe czynności związane z scaleniem akcji.
Spis dalszych działań w związku z scaleniem akcji zostanie niezwłocznie sporządzony z uwzględnieniem koniecznych procedur i czynności, które muszą być wykonane w celu doprowadzenia do scalenia akcji zgodnie z planowanym procesem scalenia akcji Emitenta, oraz udostępniony wszystkim zainteresowanym.
Emitent będzie na bieżąco publikował raporty bieżące o najważniejszych czynnościach podejmowanych w związku z realizacją procesu scalenia akcji Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

Zarządca Kerdos Group SA w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął telefoniczną informację o wydaniu w dniu 12 czerwca przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta Dayli Polska Sp. z o. o. O złożeniu uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Dayli Polska Sp. z o. o. Emitent informował w raportach bieżacych numer 18/2017 i 20/2017

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Kerdos Group Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128922 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji na dzień 29 czerwca 2017 r. na godz. 11.00, które na zasadzie art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych, odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1b z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej 
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 §3KSH
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016
- dalszego istnienia Spółki
- zmiany Statutu,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty 
- scalenia akcji
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016
- odwołania Pana Filipa Dopierały z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016,
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

W załączeniu projekty uchwał oraz zmienionego Statutu Spółki.
I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad:

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 _dwadzieścia jeden_ dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do żądania winny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 _osiemnaście_ dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 czerwca 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy _nazwy_ akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularze zawierające wzory pełnomocnictw znajdują się, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki _www.kerdosgroup.com_, w zakładce Relacje inwestorskie – WZA. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.
V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VI. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 13 czerwca 2017 r. _"Dzień Rejestracji"_.
IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _ogłoszenie zostało dokonane 2 czerwca 2017r._ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a_ były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2017 r. oraz
b_ zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 13 czerwca 2017 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2017 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
X. Dostęp do dokumentacji:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.kerdosgroup.com, w zakładce "Relacje inwestorskie".

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwaly_WZA_Kerdos_20170629.pdf
Tekst_jednolity_statutu_Kerdos_2017.pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarządca Kerdos Group SA w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości, iż do Spółki wpłynęło dziś oświadczenie pana Filipa Dopierała o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Filip Dopierała nie podał przyczyn rezygnacji.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _dalej: "Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r., podaje do publicznej wiadomości, iż uzyskał od Zarządu Emitenta informację o złożeniu w dniu 2 maja następujących pism:
1_ Zażalenia na postanowienie u umorzeniu postępowania – Zarząd zaskarżył w całości postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy _"Sąd"_ z dnia 22 marca 2017r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki, zarzucając mu naruszenie 326 ust. 2 i 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W opinii Zarządu Spółki Sąd błędnie przyjął, iż Dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem, a także niesłusznie uznał, iż nastąpił brak realniej możliwości przywrócenia Dłużnikowi zdolności regulowania bieżących zobowiązań. Wobec podniesionych zarzutów wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia.
2_ Uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta – Zarząd Emitenta w tym zakresie powołał się na art. 334 i 335 Prawa restrukturyzacyjnego, wnioskując jednoczenie o wstrzymanie rozpoznania niniejszego wniosku do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Informacja o decyzji Zarządu w sprawie postępowania sanacyjnego

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _dalej: "Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości, iż uzyskał od Zarządu Spółki informację o podjęciu decyzji w sprawie zamiaru złożenia przez Zarząd Spółki do dnia 2 maja 2017 roku zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych _"Sąd"_ z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki. Jednocześnie Zarząd zamierza, korzystając z zapisów art. 335 Prawa Restrukturyzacyjnego złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z ww. artykułem rozpoznanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości wstrzymuje się do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
O wydaniu przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2017 z dnia 22 marca 2017 roku. Z informacji przekazanej przez Zarząd wynika, iż uzasadnienie podjętych decyzji podane zostanie w dniu złożenia ww. dokumentów.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Ujawnienie stanu posiadania – zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.04.2017r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza o następującej treści:
"Ja Paweł Szczepaniak jako akcjonariusz spółki Kerdos Group na podstawie art 69 ust.1pkt1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r_Dz.Unr184poz1539 z póżn.zm_ zawiadamiam o przekroczeniu progu 5%ogólnej liczby głosów w spółce Kerdos Group.Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabycia 500000szt akcji na sesji giełdowej w dniu 31.03.2017r.Przed dokonaniem transakcji zawiadamiający posiadał 2595597szt co stanowiło 4.43% w kapitale zakładowym spółki.Po dokonanej transakcji zawiadamiający posiada 3095597szt akcji spółki Kerdos Group co stanowi 5.28%udziału w kapitale zakładowym spółki."

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com